Nauka zdalna od 26 października

Kategoria: Informacje

DRODZY UCZNIOWIE, SZANOWNI RODZICE

W okresie od 26 października wszystkie zajęcia w szkole realizowane są w trybie zdalnym.

Wszystkie zajęcia odbywają się według dotychczas funkcjonujących planów.

W celu realizacji zajęć w formie zdalnej, uczniom założone zostały konta szkolne Office 365, a dane niezbędne do zalogowania przekazane zostały rodzicom przez wiadomość w e-dzienniku.

W okresie nauki zdalnej informacje o funkcjonowaniu szkoły przekazywane będą przez dziennik elektroniczny MobiReg (wiadomości oraz tablica ogłoszeń) oraz stronę internetową szkoły.

Mam nadzieję, że wkrótce znowu będziemy mogli spotykać się w szkole, stopniowo przywracając poszczególne rodzaje zajęć. Do tego czasu pozostańmy w domach, dbajmy o swoje zdrowie oraz o zdrowie innych przestrzegając zasady ograniczania kontaktów, zachowania dystansu, noszenia maseczek oraz dezynfekcji.

ŻYCZĘ WSZYSTKIM DUŻO ZDROWIA!!!

Agnieszka Berest – dyrektor szkoły

INFORMACJE DOTYCZĄCE ORGANIZACJI ZAJĘĆ

Formy realizacji zajęć w okresie pracy szkoły w trybie zdalnym:

lekcje on-line zespołu klasowego z nauczycielem,
indywidualne spotkania on-line ucznia i nauczyciela,
samodzielna praca ucznia z materiałami przekazanymi przez nauczyciela, materiały mogą mieć postać prezentacji, pliku tekstowego, nagrania, linku odsyłającego do treści, ćwiczeń lub aplikacji opublikowanych w internecie, itp.
W przypadku, gdy uczeń z obiektywnych przyczyn nie może uczestniczyć w zajęciach realizowanych w powyższych formach (np. brak dostępu do internetu, sprzętu, oprogramowania), należy o tym niezwłocznie poinformować dyrektora szkoły, aby został ustalony inny sposób realizacji treści nauczania w okresie nauki zdalnej.

Potwierdzeniem obecności ucznia na zajęciach będzie odpowiednio:

uczestnictwo ucznia w zajęciach on-line,
aktywność ucznia i realizacja zadań w terminie ustalonym przez nauczyciela prowadzącego zajęcia.
W powyższych przypadkach w e-dzienniku zostanie wpisany rodzaj obecności: „nauka zdalna”

Brak uczestnictwa w zajęciach on-line lub brak innej aktywności ucznia określonej przez nauczyciela, uznawane będą za nieobecność ucznia na zajęciach. Nieobecności uczniów rodzice mogą usprawiedliwiać na dotychczasowych zasadach, tj. poprzez wiadomość w dzienniku do nauczycieli prowadzących zajęcia, ze wskazaniem terminu i przyczyny nieobecności. Nieobecności powinny być usprawiedliwiane na bieżąco.

Praca i postępy ucznia w okresie nauki zdalnej podlegają monitorowaniu i ocenie – nauczyciele ustalają oceny na podstawie jakości wykonania wyznaczonych zadań, a także poprzez sprawdzanie wiedzy i umiejętności w formie testu, quizu, odpowiedzi ustnej, przesłanie nagrania, itp. Informacje o uzyskanych ocenach wpisywane są przez nauczycieli do e-dziennika.

Nauczyciele prowadzą konsultacje dla uczniów i rodziców bezpośrednio po zakończeniu lekcji on-line (10 ostatnich minut planowych zajęć), a także poprzez odpowiadanie na wiadomości przesłane w dzienniku, pocztą e-mail oraz w inny uzgodniony sposób.

Udostępnij