Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Wstęp:

Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Franciszka Liszta w Głogowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do htpps://muzyczna.glogow.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2021-03-17
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-17

Status pod względem zgodności strony z ustawa:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
  • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych
  • niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych
  • dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi
  • część plików nie jest dostępnych cyfrowo
  • Wyłączenia:
  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności
  • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Data sporządzenia deklaracji:

Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-23
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą kontaktową jest Agnieszka Berest, email: sekretariat@muzyczna.glogow.pl.
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 76 833 27 46.
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna:

Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. F. Liszta, ul. Jedności Robotniczej 14, 67-200 Głogów

 • Teren szkolny i budynek nie są dostosowane do pobytu osób z niepełnosprawnościami. Wejście na teren obiektu możliwe jest od strony ul. Jedności Robotniczej. Istnieją dwa wejścia na teren szkolny, zabezpieczone bramkami, w godzinach pracy szkoły bramki pozostają otwarte. Przez teren szkolny do budynku prowadzą chodniki. Do wejścia do budynku prowadzą schody. Niewielkie schody znajdują się też wewnątrz budynku, za głównymi drzwiami. Przy schodach nie ma poręczy, ani dostosowań dla osób z niepełnosprawnościami. Sekretariat znajduje się na parterze, po lewej stronie. W korytarzu na parterze znajduje się lada recepcyjna, przy której dyżurują pracownicy obsługi. Osoby niepełnosprawne, chcące załatwić sprawę urzędową, proszone są o wcześniejszy kontakt telefoniczny lub mailowy z sekretariatem szkoły.
 • W budynku nie ma windy. Budynek nie posiada toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych.
 • Szkoła nie posiada własnych miejsc parkingowych.
 • Na terenie szkolnym oraz w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • Szkoła nie zapewnia możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.