Jesteś tutaj: Szkoła Muzyczna w Głogowie > Aktualności > WAŻNE INFORMACJE

WAŻNE INFORMACJE | 24.03.2020, 19:53

DRODZY UCZNIOWIE, SZANOWNI RODZICE! 

Całej społeczności Szkoły – Uczniom, Rodzicom, Nauczycielom i Pracownikom bardzo dziękujemy za dotychczasową współpracę, zrozumienie i dostosowanie się do obowiązujących zaleceń służb sanitarnych i państwowych 

Jednocześnie prosimy o dalszą wyrozumiałość w tej nadzwyczajnej sytuacji i dostosowanie się do warunków nauki i pracy, które dla nas wszystkich stanowią nowe doświadczenie i wyzwanie.  

W związku z czasowym ograniczeniem tradycyjnego funkcjonowania Szkoły i obowiązkiem zdalnego realizowania podstaw programowych w okresie od 25 marca do 10 kwietnia 2020 r., przekazujemy informacje dotyczące sposobu działania szkoły w tym okresie.

Informujemy, że komunikacja między nauczycielami a uczniami i rodzicami będzie się odbywała za pośrednictwem strony internetowej szkołydziennika elektronicznego, korespondencji elektronicznej (e-mail), a także telefonicznie, z wykorzystaniem ogólnodostępnych komunikatorów lub w inny sposób, ustalony indywidualnie z nauczycielami.  

Kontakt uczniów i rodziców z nauczycielami przedmiotów instrument główny, fortepian dodatkowy, zespół  będzie realizowany w dni ustalone dotychczasowym planem zajęć. 

Kontakt z nauczycielami przedmiotów ogólnomuzycznych i chóru  realizowany będzie za pośrednictwem informacji publikowanych na stronie internetowej szkoły oraz w dzienniku elektronicznym, a także z wykorzystaniem korespondencji mailowej lub innych środków komunikacji ustalonych z nauczycielami. 

Brak kontaktu ucznia z nauczycielem będzie równoznaczny z nieobecnością na zajęciach.  

Możliwość konsultacji uczniów lub rodziców z nauczycielami odbywać się będzie za pośrednictwem dziennika elektronicznego oraz poczty elektronicznej lub telefonicznie (w uzgodnionych z nauczycielami terminach). 

Materiały dla uczniów niezbędne do realizacji programów nauczania będą przekazywane przez nauczycieli drogą elektroniczną – za pośrednictwem strony internetowej i dziennika elektronicznego oraz indywidualnie (e-mail). Mogą one mieć formę materiałów opracowanych przez nauczycieli (w tym nagrań, materiałów do wydrukowania, dokumentów i formularzy elektronicznych), a także linków kierujących do odpowiednich stron lub portali internetowych. 

Ocenianie umiejętności i wiedzy uczniów będzie dokonywane w oparciu o nadsyłane nagrania, wykonywanie zadawanych ćwiczeń i zadań lub na podstawie innych, ustalonych z nauczycielem, form potwierdzających realizację materiału. 

Informacje na temat postępów uczniów oraz uzyskiwanych przez nich ocenach będą przekazywane za pośrednictwem dziennika elektronicznego. 

O zakresie realizowanego materiału decyduje nauczyciel, uwzględniając możliwości psychofizyczne uczniów i stopień obciążenia realizacją zleconych zadań. 

Bieżące informacje dotyczącego nauczania zdalnego będą zamieszczane na stronie internetowej oraz w dzienniku elektronicznym. 

 

Liczymy na współpracę wszystkich uczniów i ich rodziców ze szkołą i nauczycielami w realizacji podstawy programowej w tych trudnych warunkach funkcjonowania szkoły. 

 

Agnieszka Berest – dyrektor szkoły 

Bartosz Krechowiec – wicedyrektor szkoły